Menu Zamknij

Publikacje

Sergo Kuruliszwili The expectations of primary, high school and university students towards ICT education [w:] EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2020

Sergo Kuruliszwili  "Nowe nowe media" w pracy socjalnej. [w:]  Praca Socjalna, Warszawa, 2019

Sergo Kuruliszwili  Samokształcenie i technologie informacyjne – zmienność form, trudność klasyfikacji [w:] EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2019

Sergo Kuruliszwili  The Change of Perception, Reception and the Source of Information Among Generations Born in 1990s Through the Prism of Foreign Scholars’ Views
Comparative Professional Pedagogy   -  Published Online: 04/24/2018

Sergo Kuruliszwili, E-learning incydentalny a samokształcenie, uczenie incydentalne i konektywne – charakterystyka zjawiska
[w:] EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2017

Sergo Kuruliszwili Technologie informacyjne a andragogika – edukacyjne wyzwania współczesności.  Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Słuzb Społecznych,
Warszawa 2016
książka recenzowana

Sergo Kuruliszwili  E-learning w kształceniu służb społecznych - wydanie drugie uzupełnione, Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Słuzb Społecznych,
Warszawa 2015
książka recenzowana

Sergo Kuruliszwili  Internet - wielość narzędzi, bogactwo danych, siła przekazu
[w:] Cyberprzestrzeń – Człowiek- - Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia.
red. Tanaś M.;  Galanciak S
IMPULS, Kraków 2015

Sergo Kuruliszwili  E-learning readiness of organization and employees
[w:] International Journal of Electronics and Telecommunications
Vol 61, No 3 (2015) - 9 pkt

Sergo Kuruliszwili Potrzeby dorosłych osób z autyzmem – percepcja problemu przez samorządy stopnia gminnego i pracowników ośrodków pomocy społecznej. [w:] Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja 3/2104,  Warszawa, 2014    - 6 pkt.

Sergo Kuruliszwili red.
Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji - refleksje.
IMPULS, Kraków 2014
książka recenzowana

Sergo Kuruliszwili,
Koncepcja szkoleń uwzględniających specyfikę funkcjonowania osób z autyzmem, prowadzonych przez IRSS dla pracowników służb społecznych. [w]: Autyzm w Polsce SYNAPSIS, Warszawa 2014

Sergo Kuruliszwili, Maria Jankowska  Anna Kuczyńska Agnieszka Rymsza Ewelina Wildner Mari Wroniszewska
Autyzm Sytuacja Dorosłych  RAPORT 2013  Warszawa 2014

Sergo Kuruliszwili, Badanie zasobów i potencjału  pracowników  socjalnych do podjęcia kształcenia  metodą e-learningu - raport z badań
Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2014
książka recenzowana

Sergo Kuruliszwili - redakcja naukowa:
Drelich A., Struktura zatrudnienia i organizacji pracy w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach   Pomocy Rodzinie, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013

Recenzja raportu z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła  autorstwa Agnieszki Białek.

Sergo Kuruliszwili,  Marta Mikołajczyk:
Realizacja programów unijnych a sposób pracy i umiejętności pracowników służb społecznych w Polsce.
Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013
książka recenzowana

Sergo Kuruliszwili Zmieniająca się przestrzeń internetu – nowe możliwości i nowe konieczności. [w:] Niepełnosprawnośc i Rehabilitacja 1/2103,  Warszawa, 2013  - 6 pkt.

Sergo Kuruliszwili,  Marta Mikołajczyk:   Sieć współpracy  instytucji pomocy społecznej na przykłazie realizowanych projektów Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa,  2013
książka recenzowana

Sergo Kuruliszwili  E-learning w kształceniu służb społecznych  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013
książka recenzowana

Sergo Kuruliszwili, Agnieszka Rymsza Maria Jankowska Helena Dorociak Anna Kuczyńska
RAPORT 2013  Dorośli z autyzmem — obywatele Mazowsza.  Fundacja Synapsis, Warszawa 2013

S.Kuruliszwili; L.Grochowski T.Gajewski  Edukacja kadr medycznych w zakresie ekonomizacji ochrony zdrowia   w: Innowacje w praktyce nauk o zdrowiu red. I.Bojar,  A.Owoc Zielona Góra 2012

Sergo Kuruliszwili:   Narzędzie wspomagające przygotowanie Oceny zasobów pomocy społecznej   Praca Socjalna  nr  1,   Warszawa 2012  - 6 pkt.

Sergo Kuruliszwili:   Od e-learningu 1.0 do e-learningu 2.0  [w:] Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia,
red: Jan Łaszczyk,  Wydawnictwo Universitas Rediviva,   Warszawa, 2011

Sergo Kuruliszwili:   Cyfrowi uczniowie, analogowe nauczanie,  [w:] Problemy Opiekuńczo wychowawcze,  Warszawa, 2011

Sergo Kuruliszwili:   Redakcja: Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej,  Wydawnictwo Naukowe Scholar  Warszawa 2011
książka recenzowana
Sergo Kuruliszwili:   E-Learning w kształceniu na poziomie gimnazjalno – licealnym   [w:] Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej,  Wydawnictwo Naukowe Scholar  Warszawa 2011

Sergo Kuruliszwili:  Narzędzia informatyczne w kształceniu zdolnych i zarządzaniu wiedzą,  [w:] Praca Socjalna 2 Warszawa, 2009   - 6 pkt.

Sergo Kuruliszwili:  „Stosowany, nieznany e-learning – popularność szkoleń elektronicznych wśród studentów”  [w:] „Zdolność i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji”, red: Jan Łaszczyk, Małgorzata Jabłonowska, Wydawictwo Universitas Rediviva,   Warszawa, 2009

Sergo Kuruliszwili:  E-learning potencjał możliwości , [w:] Praca Socjalna 2 , Warszawa 2008  - 6 pkt.

Sergo Kuruliszwili, Od bycia nauczanym do uczenia się – nowe potrzeby nowe możliwości [w:]  Uniwersalista wobec wyzwań współczesności, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji PTU, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersakistycznego, Warszawa, 2006

Sergo Kuruliszwili, Rozwój edukacji zdalnej jako przykład synergii świata nauki i i biznesu [w:]  Życie pełne, dobrze urządzone a kultura doraźności.  Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji PTU, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersakistycznego, Warszawa, 2005

Sergo Kuruliszwili, Środki informatyczne w rozwijaniu zdolności  [w:]  Pedagogika twórczości i dialogu, ,  red. Jan Łaszczyk,  Oficyna wydawnicza PW Warszawa  2004

Sergo Kuruliszwili, E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji specjalnej, Informatyczne środki w edukacji specjalnej,  red. Jan Łaszczyk, Wydawictwo Universitas Rediviva, Warszawa  2003,

Sergo Kuruliszwili:  E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji ustawicznej,
[w:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych,  4(39) 2002,   Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003,  - 8 pkt.

S.Kuruliszwili,  A. Zapiór, M. Jabłonowska,  „Pedagogika zdolności w Internecie – eksperyment”. [w:]  Uzdolnienia intelektualne i twórcze. Teoria. Diagnoza. Metodyki   red. Jan Łaszczyk,   Wydawictwo Universitas Rediviva, Warszawa  2001

Sergo Kuruliszwili,  Internet jako środek do pedagogiki twórczości. [w:]   "Pedagogika przemian cywilizacyjnych"   red. Jan Łaszczyk.  wyd. ZM. WSPS, Warszawa 1999.

Sergo Kuruliszwili: Proposal of Improvement of the Education at the College of Special Education In Warsaw.  George Washington University,  Waszyngton DC 1997 (maszynopis powielony)

Sergo Kuruliszwili: Jednolitość programów i metod nauczania  użytkowanie komputerów,
[w:]   Zagadnienia współczesnej heurystyki - metodyki użytkowania komputerów red. Andrzej Góralski,  Monografie i zbiory monograficzne ZM WSPS, 5 (2), Warszawa 1995